EVRAK KAYIT SORGULAMASI İÇİN
TC KİMLİK/VERGİ KİMLİK NUMARASI GİRİNİZ


<% strSearch = Request.Form("search") If strSearch <> "" Then Dim strConnect, SQL Dim RS Dim Total 'Database Path. strConnect = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("results.mdb") & ";" 'SQL Query SQL = "SELECT * FROM Poly WHERE (Regno LIKE'" & strSearch & "')" Set RS = Server.CreateObject("Adodb.Recordset") 'Used for pulling main categories from DB RS.Open SQL,strConnect 'No need to use this function 'Function ChkString(InString) 'if InString = "" then InString = " " 'InString = Replace(InString, "'","''") 'FoundSpace = True 'OutputString = "" 'for MidPosition = 1 to len(InString) 'if FoundSpace = true then 'OutputString = OutputString & UCase(Mid(InString,MidPosition,1)) 'FoundSpace = false 'else 'OutputString = OutputString & LCase(Mid(InString,MidPosition,1)) 'if Mid(InString,MidPosition,1) = " " then FoundSpace = true 'if Mid(InString,MidPosition,1) = chr(10) then FoundSpace = true 'end if 'next 'ChkString = OutputString 'End Function 'End of this function If Not RS.EOF Then Do Until RS.EOF 'Result Dispaly Response.Write "
 TC Kimlik/Vergi No  "&RS("Regno")&" 
 Ad Soyad "& Ucase(RS("Name")) & " 
 Evrak Tarihi
 "&RS("Mark1")&"
 Evrak No
 "&RS("Mark2")&"
 Geldiği Tarih
 "&RS("Mark3")&"
 Sigorta Şirketi
 "&RS("Mark4")&"
" RS.MoveNext LOOP Else 'Error Message, if registration number is invalid Response.Write"TC Kimlik Numarası Kayıtlarımızda Bulunamadı" End If RS.Close Else 'Error Message, if registration number is invalid Response.Write"" End If %>

ÖNEMLİ NOT : Herhangi bir hak sahibinin iade işlemi gerçekleştirilmeden önce EVDO sisteminde kayıtlı ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş görünen 6183 sayılı kanun kapsamındaki borçları taranmakta ve varsa bu borcu mahsup edildikten sonra kalan tutar iade edilmektedir. Borçlu mükelleflerimiz için yapılan bu mahsup işlemi iş yükünü artırdığından, borcu olan mükelleflerin borçlarını ödemeleri iade sürecini hızlandıracaktır.

BORCUNUZUN OLUP OLMADIĞINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ