4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası, ikametgahı veya iş adresi, başvuru sahibi tüzel kişi ise, tüzel kişinin ünvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile yapılabilir.
Ayrıca başvurunun elektronik ortamda veya diğer iletişim aracıyla yapılması da mümkündür.

   Ancak başvurunun elektronik posta ve faks yoluyla yapılması halinde, başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişilerin EK-1 ve EK-2’de yer alan formları doldurmaları zorunludur.
Yasal şartlara  uygun yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 

  Başvuru Adresi : BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Büyükdere Cd. No:116   ESENTEPE ŞİŞLİ/İSTANBUL
Telefon : 0 212 354 94 72
  Faks : 0 212 267 09 39
e-mail : bmvdb@bmvdb.gov.tr
Bilgi Edinme Kapsamına Girmeyen Konular:

Bilgi Edinme Kanununda istisna olarak belirtilen konulardaki başvurular reddedilir. Red kararı başvuru sahibine gerekçeli olarak bildirilir.
  • Tavsiye ve mütalaa taleplerine ilişkin başvurular.

  • Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler.

  • İdari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler.

  • Adli soruşturma veya kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler.

  • Özel hayatın gizliliği esasını ihlal edecek bilgi ve belgeler.

  • Haberleşmenin gizliliği esasını ihlal edecek bilgi ve belgeler.

  • Ticari sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile Kurum ve Kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticari ve mali bilgiler

  • Vergi mahremiyeti kapsamındaki bilgiler.

  • Kurum ve kuruluşların kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler.