Buradasınız

Bilgi Edinme

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası, ikametgahı veya iş adresi, başvuru sahibi tüzel kişi ise, tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile yapılabilir.

Ayrıca başvurunun elektronik ortamda veya diğer iletişim aracıyla yapılması da mümkündür.
Ancak başvurunun elektronik posta ve faks yoluyla yapılması halinde, başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişilerin EK-1 ve EK-2’de yer alan formları doldurmaları zorunludur.

Yasal şartlara uygun yapılmayan başvurular dikkate alınmayacakır.

BİLGİ EDİNME MEVZUATI

- 4982 SayIlI Bilgi Edinme Kanunu
- 2004/7189 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞVURU İÇİN

Bilgi Edinme Başvuru Formu

YAZILI BAŞVURU İÇİN

- Form 1 (Gerçek Kişiler)
- Form 2 (Tüzel Kişiler)

Adres : BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI – Büyükdere Cd. No:116 ESENTEPE ŞİŞLİ/İSTANBUL

Telefon : 0 212 267 09 09 Dahili No : 206
Faks : 0 212 267 09 39

Bilgi Edinme Başvuru Formu

Bilgi Edinme Kapsamına Girmeyen Konular:

  • Bilgi Edinme Kanununda istisna olarak belirtilen konulardaki başvurular reddedilir. Red kararı başvuru sahibine gerekçeli olarak bildirilir.
  • Tavsiye ve mütalaa taleplerine ilişkin başvurular.
  • Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler.
  • İdari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler.
  • Adli soruşturma veya kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler.
  • Özel hayatın gizliliği esasını ihlal edecek bilgi ve belgeler.
  • Haberleşmenin gizliliği esasını ihlal edecek bilgi ve belgeler.
  • Ticari sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile Kurum ve Kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticari ve mali bilgiler
  • Vergi mahremiyeti kapsamındaki bilgiler.
  • Kurum ve kuruluşların kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler.
Türkçe